دانلود مقاله ای در مورد آناتومی بینی

این مقاله در مورد اناتومی یا تشریح بینی می باشد.

اناتومی یا تشریح به معنای مطالعه ساختمانی اندامهای تشکیل دهنده بدن موجودات است.

اصلی‌ترین راه ورود هوا به دستگاه تنفسی ، بینی است.
بینی شکل هرم‌القاعده را دارد که قسمت فوقانی آن استخوانی و قسمت تحتانی آن غضروفی است. حفره‌های بینی ، هوا را قبل از رسیدن به ریه‌ها صاف ، گرم و مرطوب می‌سازند.

ساختمان بینی

بخش خارجی بینی (external nose)  بخش خارجی ناحیه برآمده و سطحی است که در ناحیه صورت وجود دارد

بخش داخلی یا حفره بینی (Nasal Cavity)   از سوراخهای خارجی بینی (Nostrils) در جلو تا سوراخهای عقبی بینی (Choanae) امتداد داشته

و توسط یک دیواره میانی بینی به دو نیمه چپ و راست تقسیم می‌گردد

 

دانلود مطلب