خلاصه طرح
موضوع طرح : خدماتی

دستگاه صادر کننده مجوز : دانشگاه علوم پزشکی

ظرفیت اسمی تولیدات : اقتصادی
نوع تولیدات : خدمات بینایی سنجی،چشم پزشکی،فروش لوازم و مواد پشم پزشکی
تعداد شاغلین 14 نفر
مشخصات سرمایه گذاری طرح

 

دانلود مطلب