طرح توجیهی پروار بندی گوساله

این فایل 2 در 1 می باشد

پروار بندی گوساله
100 و 150 راسنیاز انسان به پروتئین موجب شده که دامهای اهلی توسط بشر نگهداری و پرورش یافته و

بخشی از نیاز غذایی وی را تامین نمایند، گرچه در سالهای اخیر جایگزینهایی برای گوشت قرمز معرفی

شده ولیکن طعم ومزة گوشت کماکان این محصول را بدون رقیب نگهداشته است
. با عنایت به اینکه

جمعیت دامی یک کشور سرمایه ملی محسوب می گردد تداوم تولید و استفاده صحیح از
فراورده های آن

حیاتی می باشد
. بنا بر این تولید گوشت قرمز باید چنان باشد که علاوه بر امکان تداوم تولید، صیانت از

جمعیت دامی کشور را بعنوان یک سرمایة ملی و استفادة بهینه از
فرآورده های آن را میسر سازد
.


دانلود