استرس را بشناسیم

برای مقابله با استرس باید ابتدا تعریفی از استرس بدانیم و آن را برای خود تعریف کنیم.
پس با تعریف استرس شروع کنیم

استرس به معنى فشار و نیرو است و هر محرکى که در انسان ایجاد تنش کند، استرس زا یا عامل استرس نامیده مى شود. تنش ایجاد شده در بدن و واکنش بدن را استرس مى گوییم به عبارتى هر عاملى موجب تنش روح و جسم و از دست دادن تعادل فرد شود، استرس زا یا عامل استرس است.


دانلود