دانلود مقاله مواد نیرو زا و مکملها

امروزه تقریبا در همه جا شاهد استفاده از مواد نیروزا یا به اصطلاح مکملها هستیم

اما آیا از زیانباری آن اطلاعاتی هم داریم!


باعث تاسف است که بگوییم شاهد آنیم که حتی در میادین جهانی و کسانی که ما آنها را الگو قرار داده یم از این نوع مواد استفاده میکنند

در این مقاله به بررسی  مواد نیرو زا و مکملها م یپردازیم

در این مقاله میپردازیم به

انواع دارو و  مکمل

محرکهای قلبی

آرامبخشهای قلبی

داروهای ضد پارکینسونی


محرکهای دستگاه عصبی مرکزی


گشادکنندههای رگها

 و بسیاری مطالب مفید دیگر که نیاز است حتما اطلاع داشته باشید

در نگاه اول واژة نیروزا به معنای هر چیزی است که به فعالیت بدن کمک کند. متأسفانه، هماکنون اکثر مردم گمان میکنند که تمام مواد نیروزا باید دارو باشند. مثال برجسته استفاده از این مواد در بازیهای المپیک 1988 سئول نمایان شد. هنگامی که مدال طلای بن جانسون دونده کانادایی و دارندة رکورد جهانی 100 متر، به خاطر مصرف استروئیدهای آنابولیک بازپس گرفته شد.
اینکه فکر کنیم داروها تنها راه بهبود پتانسیل کاری هستند بسیار اشتباه است؛ زیرا برنامههای تمرینی جسمی و روانی، شرایط آب و هوایی مناسب و یا رعایت مسائل تغذیهای راندمان شخص را افزایش میدهد

دانلود مطلب