جمع آوری شیر به ظرفیت 8500 کیلوگرم در روز

مقدمه:

بررسی های باستان شناسی نشان داده اهلی کردن دام هایی مانند گاو و گوسفند و بز یکی از مراحل مهم در تاریخ زندگی و ادامه حیات انسان روی کره خاکی بوده است. این اتفاق توانست انسان را در مناطقی که از نظر کشاورزی و دامپروری مناسب بودند ساکن و پایه های تمدن و زندگی اجتماعی را پی ریزی کند. محققین، اهلی کردن دام ها به وسیله انسان را در حدود" 600٠ " سال قبل تخمین می زنند و از همان زمان نیز استفاده از شیر برای مصارف انسانی شروع شده است.
شیر تنها غذای نوزادان پستانداران در هنگام تولد می باشد. ترکیبات شیر متناسب با ویژگی های هر جاندار متفاوت است. شیر تولید شده در 7 تا 10 روز اول دوره شیردهی ترکیبی متفاوت با بقیه شیر تولید شده در این دوران دارددانلود مطلب