دانلود قانون مجازات جرائم رایانه ای

مجازات جرائم رایانه ای

هر کسی باید بداند

بخش اول تعاریف
بخش دوم جرائم و مجازاتها
بخش سوم آیین دادرسی
بخش چهارم معاضدت بین المللی
هر کس عمدا و بدون مجوز با نقض تدابیر امنیتی داد ه ها یا سیستم رایانه ای یا مخابراتی به آنها دسترسی یابد به حبس از 91 روز  تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از دو میلیون و پانصد هزار  تا ده  میلیون ریال محکوم خواهد شد.دانلود مطلب