کلیدهای صفحه ای حساس به فشار

این کلیدها بدین منظور طرح شده اند تا زیر فرش یا پادری بتوان آنها را مخفی کرد. این کلیدها در حالت عادی همانند یک کلید باز عمل

میکنند ولی اگر شخصی روی هر قسمت آن قدم بگذارد کلید بسته میشود. این کلید متشکل از دو ورقه نازک لزی است

که توسط یک صفحه ی پلاستیکی متخلخل سوراخ دار از همدیگر جدا شده اند این مجموعه داخل یک لفاف یا پوشش پلاستیکی ضد آب قرارداده میشود و هرگاه شخصی روی آن قدم بگذارد وزن او موجب فشرده شدن صفحه متخلخل سوراخ دار شده و بین

ورقه های فلزی از طریق سوراخهای موجود در این صفحه اتصال الکتریکی برقرار میشود. صفحات حساس به فشار به طور گسترده ای در دزدگیرهای خانگی و تجاری مورد استفاده قرار میگیرند. اغاب چنین کلیدهایی داراری 4 خروجی هستند که دو

عدد از این سیمها که انتهای آنها اندکی لخت شده است مربوط به کلید اصلی می باشد و دو سیم دیگر نیز که لخت نشده اند از داخل به هم اتصال دارند و به عنوان کلیدی عمل میکنند که همواره بسته است. با قطع یا بریده شدن این سیمها سیستم اعلان خطر به

 کار می افتد.


دانلود مطلب