تولید صیفی جات گلخانه ای

 صیفی جات گلخانه ای

 ظرفیت های 1500 ، 3000 و 6000 متر مربع برای شما تهیه شده است.

 

نرخ بالای رشد جمعیت از یک سو و کاهش  وسعت اراضی حاصلخیز به دلیل توسعه روز افزون شهر ها و مناطق صنعتی از سوی دیگر ضرورت استفاده بهینه از امکنات موجود و گلخانه ها را فراهم می نماید.

 *یکی از محصولاتی که در گلخانه های صیفی جات مورد توجه قرار گرفته است خیار تیریپلوئید می باشد که هر بوته آن به طور متوسط بیش از 22 کیلو گرم محصول تولید می کند .

*کشت صیفی جات در گلخانه به صورت ردیفی و آبیاری قطره ای صورت می پذیرد.

دانلود