روابط آب و خاک و گیاه

 پتانسیل آب

آب قابل استفادهٔ خاک

جذب و حرکت آب

تبخیر و تعرق (Evapotransopiration)

عوامل محیطی مؤثر بر تبخیر و تعرق

  عوامل گیاهی مؤثر بر تبخیر و تعرق

  تبخیر و تعرق بالقوه(Potential evapotranspiration)

خاک گیاه علفى سریع‌الرشد عمدتاً از آب تشکیل شده است. محتوى آب گیاه بین ۷۰ تا ۹۰% مى‌باشد که بسته به سن گیاه، گونه گیاه، بافت موردنظر و محیط، متفاوت است. آب براى بسیارى از فعالیت‌هاى گیاهى لازم است:

۱. حلال بوده و محیطى مناسب براى واکنش‌هاى شیمیائى فراهم مى‌نماید. 

۲. محیطى مناسب براى انتقال مواد آلى و معدنى مى‌باشد


دانلود