اناتومی یا تشریح به معنای مطالعه ساختمانی اندامهای تشکیل دهنده بدن موجودات است.

اصلی‌ترین راه ورود هوا به دستگاه تنفسی ، بینی است.

بینی شکل هرم‌القاعده را دارد که قسمت فوقانی آن استخوانی و قسمت تحتانی آن غضروفی است. حفره‌های بینی ، هوا را قبل از رسیدن به ریه‌ها صاف ، گرم و مرطوب می‌سازند.

---ساختمان بینی


بخش خارجی بینی (external nose)  بخش خارجی ناحیه برآمده و سطحی است که در ناحیه صورت وجود دارد

بخش داخلی یا حفره بینی (Nasal Cavity)   از سوراخهای خارجی بینی (Nostrils) در جلو تا سوراخهای عقبی بینی (Choanae) امتداد داشته

و توسط یک دیواره میانی بینی به دو نیمه چپ و راست تقسیم می‌گردد.

•    قسمت قدامی بینی ، دهلیز نامیده می‌شود که اپی تلیوم آن در امتداد با پوست و دارای موهای زبر و کوتاه ، غدد چربی و غدد عرق می‌باشد.

قسمت خلفی حفره بینی توسط اپی تلیوم تنفسی پوشیده شده و بدین جهت ، ناحیه تنفسی نیز نامیده می‌شود.

سقف حفره بینی ، قسمت فوقانی دیواره بینی و سطح شاخکهای فوقانی توسط اپی تلیوم بویایی پوشیده شده است. اپی تلیوم بویایی منظره مطبق کاذب دارد و متشکل از سه نوع سلول می‌باشد

که عبارتند از: بویایی ، پشتیبان و قاعده‌ای.