عزاداری مردم کرمان در محرم


تاریخ همواره بستر حوادث و رویدادهای گوناگونی بوده که هر کدام به فراخور حال معلول علت یا علل متفاوتی بوده اند

برخی از این عوامل زائیده یک جرقه سیاسی با نظامی بوده اند که به دلیل آنی بودن علت بروز آن حادثه ، پس از اندک زمانی کوتاه به فراموشی سپرده شده اند . گروهی دیگر از این عوامل در طول زمان بیشتر و طولانی تری شکل گرفته و نطفه آن در مدتی فزون تر رشد یافته و طبیعتا آثار بعدی آن دیرتر زائل خواهد شد و چه بسا اصلا از بین نروددانلود