معرفی طرح درس


درس عروض و قافیه از دروس تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی است که آموختن آن برای شناخت فنون و شگردهای وزن و قافیه ضروری است

اهداف درس
 
1-
هدف کلی این کتاب این است که مسأله وزن بطور طبیعی در ذهن دانشجو رسوخ یابد و فنون آن ملکه ذهن شود.

2-
آموختن فنون تقطیع  و دست یافتن به اوزان شعری .

3-
آموزش علم قافیه با شیوه علمی جدید.

                           جایگاه درس

برای دانشجویانی که می خواهند در زمینه ادبیات  تبحر و تخصصی بیابند آموزش عروض و قافیه از واجبات است .

شعر فارسی کلامی آهنگین است و عروض علمی است که از آهنگهای متنوع شعر فارسی بحث می کند
.


هدفهای رفتاری
 
1-
در این کتاب علم عروض با شیوه جدیدی ارائه شده است.

شیوه این کتاب به نحوی است که باید دقیقاً هر مطلبی آموخته شود تا مطلب بعدی فهمیده شود.

2-
عروض درس عملی است و با حفظ کردن سرو کار ندارد.

3-
شناخت فنون تقطیع برای دستیابی به وزن .

4-
علم قافیه نیز باید با شیوه ای کاملاً تازه بر اساس علم زبان شناسی آموخته شود


دانلود