هدف کلی :

آشنایی دانشجویان ولو به اختصار نسبت به مفاهیم مختلفی که در فهم و تفسیر قرآن مجید به عنوان کتاب دینی مسلمانان لازم است و

همچنین علومی که می توان به کمک آن به فهم بیشتر قرآن مجید پرداخت.


دانلود